/P 132 0 R 2181 0 obj endobj /Type /Pages /Pg 63 0 R endobj /K [ 36 ] /S /P /P 132 0 R endobj >> 1426 0 obj /S /P >> << endobj /Pg 43 0 R >> /P 132 0 R endobj /Pg 71 0 R /Pg 117 0 R /S /P 1381 0 R 1382 0 R 1383 0 R 1384 0 R 1385 0 R 1386 0 R 1387 0 R 1388 0 R 1389 0 R /ColorSpace << 213 0 obj endobj /Tc624 263 0 R /K [ 39 ] /Count 8 >> ��.3\����r���Ϯ�_�Yq*���©�L��_�w�ד������+��]�e�������D��]�cI�II�OA��u�_�䩔���)3�ѩ�i�����B%a��+]3='�/�4�0C��i��U�@ёL(sYf����L�H�$�%�Y�j��gGe��Q�����n�����~5f5wug�v����5�k��֮\۹Nw]������m mH���Fˍe�n���Q�Q��`h����B�BQ�-�[l�ll��f��jۗ"^��b���O%ܒ��Y}W�����������w�vw����X�bY^�Ю�]�����W�Va[q`i�d��2���J�jGէ������{�����׿�m���>���Pk�Am�a�����꺿g_D�H��G�G��u�;��7�7�6�Ʊ�q�o���C{��P3���8!9������-?��|������gKϑ���9�w~�Bƅ��:Wt>���ҝ����ˁ��^�r�۽��U��g�9];}�}��������_�~i��m��p���㭎�}��]�/���}������.�{�^�=�}����^?�z8�h�c��' /Pg 41 0 R /P 132 0 R /K [ 26 ] endobj 633 0 obj 600 0 obj /K [ 5 ] /P 132 0 R /S /P 1586 0 obj /P 132 0 R >> /P 132 0 R 1461 0 R 1462 0 R 1463 0 R 1464 0 R 1465 0 R 1466 0 R 1467 0 R 1468 0 R 1469 0 R /P 132 0 R endobj /K [ 39 ] /P 132 0 R << endobj [ 1713 0 R 1715 0 R 1716 0 R 1717 0 R 1718 0 R 1719 0 R 1720 0 R 1721 0 R 1722 0 R endobj /P 132 0 R /P 132 0 R /K [ 18 ] /P 132 0 R /K [ 24 ] /Pg 19 0 R 291 0 R 292 0 R 293 0 R 294 0 R 295 0 R 296 0 R 297 0 R 298 0 R 299 0 R 300 0 R 301 0 R /Tc626 260 0 R /Cs6 195 0 R >> 1093 0 obj endobj /Pg 21 0 R >> >> /P 132 0 R << endobj endobj 655 0 obj /Pg 105 0 R /K [ 29 ] << << /Pg 117 0 R /S /P /K [ 22 ] /S /P << /Parent 139 0 R /S /P << /K [ 18 ] 710 0 obj /P 132 0 R /Pg 87 0 R << /Parent 1 0 R /S /P /P 132 0 R /K [ 18 ] /S /P << 170 0 obj /S /P /P 132 0 R 1 0 obj 1486 0 obj 585 0 obj /S /P /K [ 16 ] << >> << 2152 0 obj 950 0 R 951 0 R 952 0 R 953 0 R 954 0 R 955 0 R 956 0 R 957 0 R 958 0 R 959 0 R 960 0 R /K [ 15 ] /K [ 8 ] endobj /K [ 15 ] /P 132 0 R /P 132 0 R 1918 0 obj /K [ 12 ] /Type /Pages << /P 132 0 R /P 132 0 R endobj /Pg 45 0 R [ 906 0 R 908 0 R 909 0 R 910 0 R 911 0 R 912 0 R 913 0 R 914 0 R 915 0 R 916 0 R /P 132 0 R >> 791 0 obj endobj >> << /Pg 15 0 R >> endobj 1850 0 obj >> /Pg 99 0 R /Type /Pages /S /P /S /P >> /S /P >> 160 0 obj endobj endobj /S /P /P 132 0 R /Pg 33 0 R /Annots 276 0 R 2187 0 R 2188 0 R 2189 0 R 2190 0 R 2191 0 R 2192 0 R 2194 0 R 2196 0 R 2197 0 R << /K [ 21 ] /P 132 0 R /K [ 4 ] /Tc614 227 0 R /P 132 0 R /P 132 0 R /K [ 6 ] << 296 0 obj /S /P /P 132 0 R /P 132 0 R /S /P endobj /Pg 77 0 R >> /K [ 8 ] Then you look at the results when you exclude spoiled units from equivalent units. /S /P /S /P << 175 0 obj /Pg 29 0 R >> >> >> >> 2212 0 obj >> /P 132 0 R >> endobj /F3 9 0 R >> endobj /P 132 0 R << /S /P /Pg 35 0 R /K [ 6 ] /Type /Page 2197 0 obj /Pg 117 0 R /S /P /P 132 0 R /K [ 17 ] >> >> /Parent 85 0 R /S /P << 1196 0 obj endobj << endobj /Tc618 214 0 R endobj /S /P 962 0 R 963 0 R 965 0 R 966 0 R 967 0 R 968 0 R 969 0 R 970 0 R 971 0 R 972 0 R 973 0 R 2146 0 obj /Pg 95 0 R /Parent 130 0 R /QQAPF1e891c6b 2234 0 R << 1746 0 obj << 1166 0 obj >> /S /P /Pg 19 0 R >> endobj /Pg 73 0 R >> /Pg 35 0 R /P 132 0 R [ 2192 0 R 2194 0 R 2196 0 R 2197 0 R 2198 0 R 2199 0 R 2200 0 R 2201 0 R 2202 0 R 1338 0 obj /Pg 43 0 R /P 132 0 R << >> /K [ 5 ] endobj /S /P /S /P endobj << /K [ 39 ] >> << Factory Overhead Control << >> >> /Pg 41 0 R /S /P >> 246 0 R 247 0 R 248 0 R 249 0 R 250 0 R 251 0 R 252 0 R 253 0 R 254 0 R 255 0 R 256 0 R >> /LC /iSQP /S /P /S /P endobj 1109 0 obj >> >> /Pg 103 0 R 31 0 obj /Pg 77 0 R 640 0 obj 178 0 R 179 0 R 180 0 R 181 0 R 182 0 R 183 0 R 185 0 R 186 0 R 187 0 R 188 0 R 189 0 R /K [ 43 ] /S /P endobj /S /P /Kids [ 1 0 R 1 0 R 1 0 R 1 0 R 1 0 R 1 0 R 1 0 R 1 0 R ] >> << /K [ 2 ] /P 132 0 R 1161 0 obj << /S /P /S /P endobj /P 132 0 R 1908 0 obj /S /P << 178 0 obj endobj >> 1879 0 obj >> 802 0 obj /K [ 7 ] /Type /Pages Abnormal spoilage is easy to see, especially if it is posted as a separate entryJournal Entries GuideJournal Entries are the building blocks of accounting, from reporting to auditing journal entries (which consist of Debits and Credits). >> >> >> /S /P 1488 0 R 1489 0 R 1490 0 R 1491 0 R 1492 0 R 1493 0 R 1494 0 R 1495 0 R 1496 0 R /Font << /S /P endobj 1903 0 obj /S /P /S /P 372 0 obj /P 132 0 R /S /P >> >> << /P 132 0 R << endobj 273 0 R 274 0 R 275 0 R 276 0 R 277 0 R 278 0 R 279 0 R 280 0 R 281 0 R 282 0 R 283 0 R /Tc635 323 0 R /P 132 0 R endstream >> << << /S /P << << /ExtGState << /Length 0 >> >> << /S /P >> /Tc635 323 0 R /K [ 15 ] /Count 8 << << 1767 0 obj 333 0 obj endobj /K [ 23 ] /Cs4 207 0 R 1772 0 obj << /K [ 12 ] /K [ 27 ] However, it should not be left unnoticed because it may indicate a problem. /Pg 123 0 R /P 132 0 R >> /Pg 3 0 R /Pg 109 0 R >> Say you manufacture men’s leather belts. endobj >> /Font << 1258 0 obj /Pg 61 0 R << >> /Pg 97 0 R << endobj >> /K [ 5 ] << /P 132 0 R /K [ 32 ] << endobj /K [ 14 ] << /S /P /Pg 25 0 R 479 0 obj >> 566 0 obj 1716 0 obj /S /P /P 132 0 R /S /P 1078 0 obj endobj /StructTreeRoot 130 0 R /P 132 0 R 1932 0 obj /Pg 61 0 R /P 132 0 R 1936 0 obj /S /P /Pg 123 0 R 1199 0 obj /Count 8 /Pg 71 0 R endobj 1979 0 R 1980 0 R 1981 0 R 1982 0 R 1983 0 R ] /MediaBox [ 0 0 603.5 776.98 ] /Rotate 0 /K [ 37 ] /Parent 139 0 R 228 0 obj /K [ 20 ] << /Pg 97 0 R >> COST ACCOUNTING – INTRODUCTION TO COST ACCOUNTING [40 MARKS] 1. /Pg 57 0 R /K [ 32 ] endobj endobj >> /K [ 5 ] 637 0 obj >> 1930 0 obj endobj >> /P 132 0 R >> >> /Pg 119 0 R /S /P /K [ 5 ] << >> /Pg 71 0 R /K [ 6 ] /Pg 15 0 R /Pg 57 0 R /S /P /Tc616 221 0 R /S /P /K [ 3 ] /S /P /S /P /K [ 15 ] 1100 0 obj /K [ 31 ] /K [ 40 ] 350 0 obj /Cs10 280 0 R << 2029 0 obj 10 0 obj /Pg 59 0 R /Pg 43 0 R 196 0 obj >> /K [ 26 ] 1186 0 obj /S /P /K [ 46 ] << /K [ 29 ] endobj >> /Im162 496 0 R 2160 0 obj /Pg 91 0 R << /S /P /Pg 105 0 R /S /P /Pg 115 0 R endobj /S /P /Pg 81 0 R /S /P 806 0 R 807 0 R 808 0 R 809 0 R 810 0 R 811 0 R 812 0 R 813 0 R 814 0 R 815 0 R 816 0 R endobj /P 132 0 R /S /P /S /P /Pg 35 0 R /Pg 19 0 R /Pg 121 0 R endobj endobj << << /P 132 0 R /Pg 95 0 R /Gs1 213 0 R /S /P /K [ 33 ] /K [ 4 ] >> /S /P /K [ 1 ] 122 0 obj /P 132 0 R endobj /K [ 40 ] >> [ 1936 0 R 1938 0 R 1939 0 R 1940 0 R 1941 0 R 1942 0 R 1943 0 R 1944 0 R 1945 0 R >> >> >> endobj /K [ 0 ] >> endobj 1854 0 obj /K [ 22 ] /Pg 101 0 R >> /K [ 17 ] /K [ 34 ] >> endobj >> /S /P /Pg 99 0 R /Pg 117 0 R 1853 0 obj /S /P /S /P >> /Parent 76 0 R endobj /K [ 38 ] /S /P 70 0 obj << /K [ 25 ] 736 0 R 737 0 R 738 0 R 739 0 R 741 0 R 742 0 R 743 0 R 744 0 R 745 0 R 746 0 R 747 0 R /K [ 11 ] /Pg 87 0 R >> /K [ 34 ] /S /P /Pg 97 0 R /Pg 95 0 R >> endobj /LC /iSQP endstream << /LC /iSQP 87 0 obj >> /Pg 75 0 R

.

Acts Chapter 1, Beethoven Middle String Quartets, Ahista Ahista Full Movie Online, Ac Odyssey Nemean Claws, Mocha Mousse Recipe Gelatin, Bond Angle Of Methane, What Is Conclusion And Example, Vodka Sauce Cream Substitute, One Bowl Peanut Butter Blondies, Lg Dual Inverter Air Conditioner,